Tuesday, September 1, 2015

Судалгаанд үндэслэсэн бизнес төсөл боловсруулах аргазүйн сургалт болно | Marketing & Investment Consulting Group

Судалгаанд үндэслэсэн бизнес төсөл боловсруулах аргазүйн сургалт болно | Marketing & Investment Consulting Group

Saturday, May 3, 2014

21-р зууны маркетингийн шинэ чиг хандлага

21-р зууны маркетингийн шинэ чиг хандлага 

Өрсөлдөгчдийн зах зээлд эзлэх байр суурийг үнэлэх нь

Өрсөлдөгчдийн зах зээлд эзлэх байр суурийг үнэлэх нь 

Өрсөлдөгчийн шинжилгээг хэрхэн хийх вэ?

Өрсөлдөгчийн шинжилгээг хэрхэн хийх вэ? 

TOWS шинжилгээ

TOWS шинжилгээ

Маркетингийн SWOT TOWS шинжилгээ

Маркетингийн SWOT TOWS шинжилгээ